Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych
 
25.05.2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych potocznie zwane „RODO”. Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 
„RODO” powinien stosować każdy administrator danych osobowych oraz podmiot przetwarzający dane osobowe.
 
ADO /Administrator Danych Osobowych/ to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna /np. spółka z o.o./, organ publiczny /np. Urząd Wojewódzki/, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Czyli decyduje o tym po co /cele/ i jak /sposoby/wykorzystać dane osobowe.
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna .  Dołożymy wszelkich starań aby dane te były w sposób odpowiedni i bezpieczny przetwarzane. Zapewniamy wszystkich, którzy powierzą nam swoje dane, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Rozwiązania dotyczące Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych  wdrożonej w naszej firmie odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa informacji. Wszystkie osoby upoważnione przez firmęPrzedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna do przetwarzania danych osobowych naszych klientów mają świadomość ogromnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Państwa danych. Każda osoba mająca kontakt z danymi osobowymi została przeszkolona w cyklu szkoleń dotyczących przestrzegania „RODO”.
 
Dane osobowe swoich klientów będziemy przetwarzać we wskazanych poniżej celach:
- w celu realizacji zawartych umów oraz do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy /np. w odpowiedzi na zapytania dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług/, przez czas trwania umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu,
- w celu gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO /np. wystawienie faktury, obowiązek podatkowy, udzielanie odpowiedzi na ewentualne reklamacje itp./, przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe,
- w celu gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów np. ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń – ta sytuacja będzie miała miejsce w przypadku braku zapłaty za dostarczony towar lub zrealizowaną usługę. Nie będziemy przetwarzać otrzymanych od Was danych  osobowych w celach marketingowych.  Nie będziemy również dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań /np. określanie którą ofertą i jakim poziomem cen w przyszłości mogą być Państwo najbardziej zainteresowani/.

Aby zrealizować powyższe cele będziemy wymagać od Państwa podania jedynie tych danych bez których nie będziemy ich w stanie zrealizować /zasada minimalizmu przy przetwarzaniu danych osobowych/. Jeśli ich Państwo nie podadzą nie będziemy mogli zawrzeć i zrealizować umowę.
 
W większości przypadków będą to następujące dane:
- nazwisko i imię
- miejsce zamieszkania lub miejsce dostawy
- dane niezbędne do wystawienia faktury /NIP lub PESEL, nazwa firmy, adres itp./
- dane osoby upoważnionej do odbioru towaru wraz z jej numerem telefonu kontaktowego
- numer telefonu i adres mailowy osoby zamawiającej towar lub usługę
- w przypadku firmy, dane osobowe jej reprezentantów i osób upoważnionych do kontaktu z nami
 
Państwa dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczących w wykonywaniu naszych czynności:
1.       Firmom teleinformatycznym obsługującym nasz system do prowadzenia księgowości, wynajmującym nam swoje serwery, umożliwiającym korzystanie z poczty internetowej.
2.       Podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, pomoc prawną i podatkową, archiwum akt i dokumentów  oraz firmie rachunkowej która zajmuje się w naszym imieniu prowadzeniem księgowości i spraw kadrowych.
 
Innym Administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu:
1.       Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
2.       Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą /banki/.
3.       Podmiotom nabywającym wierzytelności w razie nieopłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie.
4.       Przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy przekazujemy Wasze dane biurom informacji gospodarczej w celu uzyskania informacji o Państwa zadłużeniu w innych podmiotach gospodarczych lub w stosunku do Skarbu Państwa.
5.       Podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych, w zakresie, w jakim staną się administratorem danych
6.       Organom państwowym /np. Prokuraturze, Policji, Sądom, PUODO/ jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną – inaczej mówiąc jeśli wystąpią do nas o udostępnienie Państwa danych mając ku temu odpowiednią podstawę prawną
 
Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych ?
1.       Prawo do sprostowania swoich danych – czyli do poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
2.       Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych /prawo do bycia zapomnianym/ - czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
3.       Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli np. do ograniczenia przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania /archiwizacja/.
4.       Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania od ADO informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
5.       Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego ADO, któremu powinniśmy je przekazać o ile będzie to technicznie wykonalne. Prawo to obejmuje tylko dane osobowe przetwarzane przy użyciu systemów informatycznych i nie obejmuje tradycyjnych, papierowych zbiorów.
6.       Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu lub w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym.
7.       Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu.
Mogą Państwo zrealizować swoje prawa składając wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wysyłając go na nasz adres korespondencyjny.
 
Adres do korespondencji:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie Spółka Akcyjna
ul. Plac Konstytucji 3 Maja 2 A 
10 – 589 OLSZTYN

 
E-mail:  
sekretariat@pks.olsztyn.pl
 
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie że przetwarzanie Waszych danych osobowych nastąpiło w warunkach naruszenia obowiązującego prawa.
Copyright ©2018 PKS W OLSZTYNIE S.A., All Rights Reserved.